Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Sejm rozpoczął prace nad Tarczą Antykryzysową 4.0

Sejm rozpoczął prace nad kolejną ? już 4 ? tarczą antykryzysową. Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii.

Projekt ustawy przewiduje instytucję dopłat do kredytów obrotowych. Polegać one mają na dopłacie do oprocentowania zaciągniętego kredytu przez przedsiębiorcę będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą. Będą oni mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 2 punktów procentowych. Pozostali przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 1 punkt a procentowego. Dopłata obejmować będzie okres 12 miesięcy.

Dopłata będzie miała zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31.12.2020 r. oraz do umów zawartych wcześniej, o ile zostaną one dostosowane do wymogów umów kredytowych z dopłatą.

Po zawarciu umowy kredytu z dopłatą przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty. Bank będzie zobowiązany do określenia w umowie kredytu z dopłatą całkowitej kwoty dofinansowania.

O kredyt z dopłatą będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:
wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesili wykonywanie tej działalności po dniu 1.02.2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej;
utracili płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
nie zaciągnęli innego kredytu z przedmiotową dopłatą.

Umowy kredytowe z dopłatą będą zawierane przez banki, oddziały instytucji kredytowej oraz oddziały banków zagranicznych z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę o współpracy. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zobowiązany do opublikowania na swojej stronie internetowej listy banków udzielających kredytów z dopłatami.