Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Tarcza 2.0 podpisana przez Prezydenta!

Tarcza 2.0 podpisana przez Prezydenta – Sprawdź kto skorzysta!

W piątek 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach tzw. ?Tarczy antykryzysowej? uchwaloną przez Sejm 16 kwietnia. Przewiduje ona znaczące rozszerzenie kręgu podmiotów, które skorzystać mogą z rozwiązań przewidzianych w tarczy, a także złagodzenie wielu warunków związanych z otrzymaniem pomocy finansowej.

Postojowe dla samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne

Samozatrudnieni i wykonujący umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, dzieło, agencyjna, o świadczenie usług) mogą skorzystać ze świadczenia postojowego finansowanego ze środków ZUS przez wydłużony okres z 1 miesiąca do aż 3 miesięcy.

Co ważne, w przypadku, gdy wniosek został już złożony, świadczenie postojowe za okres nie objęty wnioskiem może zostać wypłacone na podstawie oświadczenia o braku poprawy sytuacji zadeklarowanej we wniosku. Samo świadczenie zostanie wypłacone w kolejnym miesiącu po miesiącu pierwszej wypłaty postojowego.

Usunięto także kryterium maksymalnej wysokości przychodu. Wcześniej o świadczenie postojowe mogli ubiegać się tylko wnioskodawcy, których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku był niższy niż 15 595,74 zł. Obecnie nie ma takiego warunku. Wystarczy odnotować 15% spadek przychodów.

Rozszerzono także krąg uprawnionych do świadczenia postojowego. Obecnie mogą ubiegać się o nie osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak wcześniej, tylko osoby z umowami zawartymi przed 1 lutym 2020 r.

Zmiany przepisów stosuje się do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS – skorzysta szerszy krąg przedsiębiorców

Zmiana ustawy znacznie rozszerzyła krąg uprawnionych do skorzystania ze zwolnień z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r. Do samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców dołączyli przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników.

Ponadto, wcześniej zwolnienie dotyczyło uprawnionych przedsiębiorców, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek ZUS przed dniem 1 lutego 2020 r. 

Ustawa wprowadza kolejną znaczącą zmianę w tym zakresie. Obecnie o zwolnienie ze składek ZUS mogą wnioskować płatnicy:

  1. zgłoszeni do ZUS przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. nie byli wyrejestrowani,
  2. zgłoszeni do ZUS w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. nie byli wyrejestrowani,
  3. zgłoszeni do ZUS w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. nie byli wyrejestrowani.

Mali przedsiębiorcy, w odróżnieniu od samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców uprawnieni są jedynie do zwolnienia z 50% wysokości składek należnych za okres zwolnienia.

Pozytywną stroną sytuacji jest wyjątek od warunku zwolnienie z obowiązku opłacenia składek, ale tylko tych nieopłaconych. Ustawa wprowadziła pewne złagodzenie. Składki już odprowadzone w kwietniu za marzec 2020 r., które podlegałyby zwolnieniu z ich opłacenia podlegają zwrotowi. Zwrot składek następuje na wniosek płatnika.

Złagodzenie warunku umorzenia pożyczki udzielonej mikroprzedsiębiorcom

Dotychczas umorzenie pożyczki było możliwe po spełnieniu warunku utrzymania stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r. przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten  nie zawsze byłby możliwy do spełnienia, gdyż zdarzają się sytuacje, kiedy stan zatrudnienia nie jest uzależniony jedynie od woli przedsiębiorcy. Wprowadzało to stan obaw i niepewności. Nie wszyscy uprawnieni decydowali się na złożenie wniosku o pożyczkę, w obawie czy warunek zostanie przez nich dotrzymany.

Obecnie, warunek umorzenia pożyczki wraz z odsetkami jest możliwie najmniej obciążający dla przedsiębiorcy. O umorzenie pożyczki ubiegać mogą się przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki prowadzili działalność gospodarczą.

Warunek ten stosuje się także do pożyczek już udzielonych. Tym samym przedsiębiorcy nie muszą już składać do Powiatowego Urzędu Pracy comiesięcznych sprawozdań o stanie zatrudnienia.

Złagodzenie warunku bezzwrotnego dofinansowania do kosztów przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów w następnie COVID-19

O dofinansowanie do części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej mogą ubiegać się samozatrudnienia, mikro-, mali- oraz średni- przedsiębiorcy, u których stwierdzono spadek obrotów. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od procentowego spadku obrotów.

W przypadku uzyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy samozatrudnieni zobligowani byli do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres na jaki zostało przyznane dofinansowanie oraz przez okres odpowiadający długości okresu na jaki zostało to dofinansowanie przyznane. 

Żeby lepiej to zobrazować przyjmijmy, że:

Dofinansowanie zostało przyznane na 3 miesiące, zatem samozatrudniony zobligowany byłby do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy od dnia przyznania dofinansowania rozumiane jako dzień podpisania umowy ze Starostą. 

Mikro-, mali- oraz średni-przedsiębiorcy zobligowani byli natomiast do utrzymania w swoim przedsiębiorstwie stanu zatrudnienia przez tożsamy okres.

Wprowadzono w tym zakresie znaczne złagodzenie warunku. Opisany okres prowadzenia działalności czy też utrzymania stanu zatrudnienia został skrócony jedynie do okresu na jaki zostało udzielone dofinansowanie. Ponadto okres ten liczony jest nie od dnia a od miesiąca udzielenia dofinansowania.

Przykład:

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy przyznane zostało samozatrudnionemu przedsiębiorcy na okres 3 miesięcy w dniu 30 kwietnia 2020 r. W tym przypadku dofinansowanie jest bezzwrotne, jeżeli przedsiębiorca do końca czerwca 2020 r. nie zaprzestanie prowadzenia działalności.

W przypadku niespełnienia tego warunku, przedsiębiorcy, któremu przyznano świadczenie obowiązany jest do jego zwrotu. Zatem wprowadzona zmiana jest o wiele korzystniejsza dla przedsiębiorców. W sytuacji rozważania wnioskowania o dofinansowanie nie stoją oni przed koniecznością przewidywania czy uda im się w okresie 6 miesięcy utrzymać stały stan zatrudnienia czy też prowadzić działalność.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy – doprecyzowanie przepisów

Obowiązujące dotychczas przepisy ?tarczy antykryzysowej? umożliwiały przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w sytuacji wprowadzenia w przedsiębiorstwie obniżonego wymiaru czasu pracy. Przepis ten skonstruowany był jednak niejasno. Zakładał on, iż możliwe jest obniżenie czasu pracy pracownikom ?o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu?. Ustawa zatem nie dawał, żadnej możliwości zastosowania mniejszego niż 20% obniżenia wymiaru czasu pracy. 

Powodowało to, sytuację, w której pracodawca, by móc ubiegać się o dofinansowanie, nie mógł obniżyć wymiaru czasu pracy wszystkim pracownikom, których wymiar czasu pracy przed obniżeniem był wyższy niż ? etatu. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy sztywne obniżenie pracownikowi wymiary czasu pracy o 20% powodowało, iż finalnie wymiar ten był niższy niż ? etatu.

Zobaczmy to na przykładzie:

Pracownik zatrudniony był w wymiarze czasu pracy 9/16 etatu. Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% powodowało, iż pracownik ten pracował by w wymiarze 0,45 etatu zatem mniej niż dopuszczalne ? etatu, co zgodnie z przepisem jest niedopuszczalne.

Problem ten dotykał również pracodawców, którzy mieli ekonomiczną potrzebę zmniejszenia pracownikom wymiaru czasu pracy, ale nie aż o 20%. Np. w sytuacji, gdy zakład pracy miał nieznacznie skrócony czas pracy.

Ponadto powyższe sztywne wskazanie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy jedynie o 20% powodowało wiele sporów interpretacyjnych rodzących się pomiędzy pracodawcami a organem udzielającym dofinansowania, ale co najważniejsze sami urzędnicy interpretowali przedmiotowy przepis odmiennie. Doprowadzało to do kuriozalnych sytuacji. Jednakże w każdym przypadku ciężar błędnej interpretacji czy to po stronie urzędnika czy też wnioskodawcy spoczywał na przedsiębiorcy, który zagrożony był nie uzyskaniem dofinansowania.

Obecnie wprowadzona drobna zmiana poprzez dodanie jednego słowa zmieniła obraz sytuacji o 180 stopni. W aktualnym brzmieniu przepisu, o dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy może ubiegać się przedsiębiorca, u którego obniżono wymiar czasu pracy ?maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu?. Tak drobna, aczkolwiek istotna zmiana spowodowała, iż o dofinansowanie to może ubiegać się szersze grono przedsiębiorców.