fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Pakiet antykryzysowy – sprawdź jakie wsparcie możesz otrzymać!

Pakiet antykryzysowy – Przedsiębiorco sprawdź jakie wsparcie możesz otrzymać!

Niewątpliwie pandemia COVID-19 i zastosowane w związku z nią środki ochronne ma negatywny wpływ na funkcjonowanie Twojej firmy. W poniższym artykule przedstawiamy pełny pakiet antykryzysowy, z którego od 31 marca 2020 r. skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Wprowadzona przez Rząd tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość uzyskania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w formie świadczeń z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z przepisami, z dofinansowania wynagrodzeń może skorzystać przedsiębiorca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych oraz nie zalega z obowiązkiem regulowania zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy. 

Przestój ekonomiczny

Jednym z trybów uzyskania pomocy jest dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym pracowników. 

Przestój ekonomiczny to okres czasu, kiedy pracowniczy nie świadczą pracy, a sytuacja ta nie jest spowodowana z przyczyn leżących po stronie pracownika i pozostaje on w gotowości do pracy.

Tryb ten zakłada, że pracodawca, w czasie przestoju ekonomicznego wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% dotychczasowego wynagrodzenia, z tym, że nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma możliwość uzyskania dofinansowania do wypłaconego wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Sprawdźmy to na przykładach:

Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. cały etat. W związku z tym wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2600 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie tego pracownika nie może już zostać obniżone, jednakże pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 1300 zł.
Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu. W związku z tym wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. 1300 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie tego pracownika nie może już zostać obniżone, jednakże pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 650 zł.
Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. cały etat. W związku z tym wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie tego pracownika może zostać obniżone do kwoty 2600 zł, tj. do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 1300 zł.
Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. cały etat. W związku z tym wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości 7000 zł brutto. W okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie tego pracownika może zostać obniżone maksymalnie o 50%, tj. do kwoty 3500 zł. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wypłaconego wynagrodzenia w maksymalnej  kwocie 1300 zł.

Obniżonym wymiar czasu pracy

Drugim trybem uzyskania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w formie świadczeń z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami mikroprzedsiębiorcy mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20% z tym, że nie więcej niż do ½ etatu. Obniżenie czasu pracy bezpośrednio wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia należnego pracownikowi, które w tym przypadku nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ma możliwość uzyskania dofinansowania połowy wypłaconego wynagrodzenia w maksymalnej wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zatem w przypadku złożenia wniosku w miesiącu kwietniu 2020 r. kwota maksymalnego dofinansowania to 2079,43 zł.

 Sprawdźmy to na przykładach:

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu dotychczas z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2600 zł brutto, obniżono wymiar czasu pracy o 20%. W związku z czym świadczy on pracę w wymiarze ⅘ etatu i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2080 zł brutto. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do połowy wynagrodzenia, tj. kwotę 1040 zł.
Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ⅝ etatu i otrzymującemu dotychczas z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto, obniżono wymiar czasu pracy o 20%. W związku z czym świadczy on pracę w wymiarze ½ etatu i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3000 zł brutto. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do połowy wynagrodzenia, tj. kwotę 1500 zł.
Pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy o 20% i w związku z tym pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie w kwocie 6000 zł brutto. W takim przypadku pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wypłacanego wynagrodzenia jedynie w maksymalnej kwocie 2079,43 zł.

Dofinansowanie na opłacanie składek ZUS w czasie przestoju lub obniżonego czasu pracy

Dodatkowo Pracodawca może otrzymać również dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które powinny zostać sfinansowane przez przedsiębiorcę. Co istotne, nie dotyczy to składek, które stanowią koszt pracownika i są potrącane z jego wynagrodzenia.  

Podstawą obliczenia wysokości dofinansowania składki na ubezpieczenia społeczne pracowników jest kwota uzyskanego przez pracodawcę świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Powyższe dofinansowania przysługują pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS

Ponadto, na wniosek mikroprzedsiębiorcy zgłoszonego jako płatnik składek ZUS przed dniem 1 lutego 2020 r., który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, może zostać zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Odroczenia płatności podatków za pracowników

W sytuacji gdy mikroprzedsiębiorca poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19, a jako płatnik zobowiązany jest do uiszczania zaliczek na podatek ze stosunku pracy, może on skorzystać z odroczonego terminu płatności. 

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów pracowników, termin ich uiszczenia przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego został wydłużony dnia 1 czerwca 2020 r.

Pożyczka

Kolejnym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców jest możliwość uzyskana ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest w maksymalnej wysokości 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, tj. 0,525 pp.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, jednakże mikroprzedsiębiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przykład:

Przedsiębiorca w dniu 30 kwietnia 2020 r. zaciąga pożyczkę ze środków Funduszu Pracy w kwocie 5000 zł. Chce skorzystać z 3-miesięcznej karencji i z 12-miesięcznego okresu spłaty. Zatem okres karencji trwa do 30 lipca 2020 r. Przedsiębiorca będzie zatem spłacał zaciagnietą pożyczkę od 31 lipca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Koszt pożyczki z tytułu oprocentowania to ok. 27 zł.
Przedsiębiorca w dniu 1 maja zaciąga pożyczkę ze środków Funduszu Pracy w kwocie 5000 zł. Chce skorzystać z 3-miesięcznej karencji i skorzystać z 9-miesięcznego okresu spłaty. Zatem okres karencji trwa do 1 sierpnia 2020 r. Przedsiębiorca będzie zatem spłacał zaciagnietą pożyczkę od 2 sierpnia 2020 r. do 2 maja 2021 r. Koszt pożyczki z tytułu oprocentowania to ok. 20 zł.

Ponadto, udzielona pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Podsumowując, mikroprzedsiębiorcy mają szeroki wachlarz możliwość zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom pandemii COVID-19. W zależności od sytuacji w jakiej się znaleźli, mogą ubiegania się o każde z wyżej wymienionych dofinansowań i rozwiązań. 

Przedsiębiorco niezwłocznie skorzystaj z pakietu antykryzysowego i ogranicz negatywne skutki pandemii oraz wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na naszym portalu. Zostały one przygotowane we współpracy ze specjalistami z zakresu prawa, kadr oraz rachunkowości.