fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – przegląd zmian

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – przegląd proponowanych zmian

Rząd planuje rozszerzenie pakietów pomocowych dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19. Skorzystają samozatrudnieni i mali przedsiębiorcy. 

Samozatrudnieni i umowy cywilnoprawne – trzymiesięczne świadczenie postojowe 

Wydłużony został okres świadczenia postojowego dla samozatrudnionych z 1 miesiąca do łącznie 3 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy w kwietniu złożyli wniosek o świadczenie postojowe, mogą złożyć kolejny wniosek już w maju o świadczenie postojowe na dwa kolejne miesiące.

Zwolnienie z ZUS także dla małych przedsiębiorców

Nowe przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku uregulowania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS także pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Dotychczas z tego zwolnienia mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 pracowników oraz samozatrudnieni.

Zwolnieniem objęte są składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Jednakże dotyczy to jedynie składek nieopłaconych.

Ważną różnicą pomiędzy zwolnieniem mikroprzedsiębiorców a małych przedsiębiorców jest fakt, iż mikroprzedsiębiorcy zwolnieni są z całości należności, a mali przedsiębiorcy jedynie z 50% należnych składek.

Mikroprzedsiębiorcy – umorzenie pożyczki na nowych warunkach

Ustawą o zapobieganiu negatywnym skutkom COVID-19 wprowadzono możliwość ubiegania się przez mikroprzedsiębiorców o pożyczkę z Funduszu Pracy na bardzo preferencyjnych warunkach.

W przepisach przewidziano, iż po spełnienie warunku utrzymaniu stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od  dnia udzielenia pożyczki, zostanie ona umorzona. Powodowało to, iż nie każdy uprawniony do pożyczki decydował się na jej zaciągnięcie. Przedsiębiorcy obawiali się, iż nie będa w stanie utrzymać etatów a w późniejszym okresie spłacić pożyczki.

Planowane zmiany wprowadzają znaczne złagodzenie warunku umorzenia pożyczki. Będą mogli się o nie ubiegać wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą kontynuować prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Co ważniejsze, ten “łagodniejszy” warunek będzie miał zastosowanie nawet do pożyczek już udzielonych. Należy jednak pamiętać, iż umorzenie pożyczki odbywa się na wniosek.

 Zawieszenie terminów na złożenie wniosku o upadłość

Planowane jest wprowadzenie istotnej zmiany do prawa upadłościowego.

Dotychczas Dłużnik był zobligowany do złożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności. Przekroczenie tego terminu skutkuje odpowiedzialnością osób zobowiązanych do złożenia wniosku za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku, chyba że wykazałyby, że nie ponoszą winy.

Planowana zmiana ma na celu ochronę przedsiębiorcy w tym względzie. W okresie stanu epidemiologicznego termin ten nie zaczyna biec, a już rozpoczęty zostaje przerwany. Co istotne termin 30-dniowy na złożenie wniosku zacznie biec dopiero po ogłoszeniu ustania stanu epidemiologicznego. Daje to przedsiębiorcy czas na właściwe przygotowanie się do postępowania upadłościowego. Jest to także istotny bufor czasowy pozwalający przedsiębiorcy na realną ocenę swojej sytuacji, gdy z dnia na dzień stał się niewypłacalny. Wydłużenie tego terminu ma także zapobiegać pochopnie składanym wnioskom, w obawie przed odpowiedzialnością odszkodowawczą, w sytuacji gdy niewypłacalność przedsiębiorcy jest tymczasowa.

Drugim, istotnie ważnym ułatwieniem jest wprowadzenie domniemania przyczyny popadnięcia w stan upadłości. Jednym z podstawowych elementów wniosku o upadłość jest jego uzasadnienie. Wnioskodawca winien przedstawić wszelkie okoliczności powodujące zaistniały stan oraz uprawdopodobnić okoliczności które uzasadniają wniosek. Wiąże się to z koniecznością opisania sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Wskazania zdarzeń oraz procesów powodujących, iż stał się on niewypłacalny. Pociąg to za sobą konieczność przedstawienia dowodów. Powoduje to, iż sam proces sporządzania wniosku angażuje wiele osób i jest niezwykle czasochłonny. Przedsiębiorca stoi przed koniecznością zagłębienia się w aspekty finansowo-księgowe swojego przedsiębiorstwa, co często wiąże się z analizą sytuacji i poszukiwaniem przyczyn wiele lat wstecz.

W planowanych zmianach wprowadzenie domniemania całościowo upraszcza ten proces. przedsiębiorca, u którego stan niewypłacalności zaistnieje w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, będzie mógł jako przyczynę wskazać właśnie pandemię COVID-19 i związane z nią negatywne skutki dla przedsiębiorców. Powoduje to, iż nie musi on poszukiwać realnej przyczyny niewypłacalności. A uzasadnienie konieczności złożenia wniosku skraca się do opisania negatywnych skutków pandemii, jakie odczuł przedsiębiorca.

2 komentarze