Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!Antykryzysowi - Razem pokonamy kryzys!
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych

  • Home
  • Services
  • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych
Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o tę pomoc?
Osoby fizycznej wykonującej osobiście działalność gospodarczą
Warunkiem koniecznym jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych.
Ważnym jest, abyś prawidłowo wyliczył wysokość spadku obrotów. Pamiętaj, że okres od którego możesz liczyć spadek obrotów musi mieścić się w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Sam zaś spadek to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Przy czym, wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Abyś mógł wyliczyć wysokość spadku obrotów z największą korzyścią dla Siebie i przy tym zgodnie z prawem to możesz liczyć miesiące jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to np. możesz wykazać spadek obrotów w okresie od 14 lutego do 14 kwietnia 2020 r. i porównać go z okresem od 14 lutego do 14 kwietnia 2019 r. jeżeli zamierzasz złożyć wniosek 15 kwietnia 2020 r.

Powyższe przesłanki są w zasadzie jedynymi jakie musisz spełnić, abyś mógł starać się o omawiane dofinansowanie, ale tego rodzaju dofinansowanie obwarowane jest licznymi zastrzeżeniami, a mianowicie:

Przede wszystkim, nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały, albo zostaną, sfinansowane z innych środków publicznych.
Pamiętaj również, że nie możesz otrzymać, ani ubiegać się o dofinansowanie, na ten sam cel z innych środków publicznych.
Abyś mógł skorzystać z dofinansowania, nie możesz zatrudniać pracowników.
Pamiętaj, że w przypadku uzyskania dofinansowania jesteś zobowiązany do prowadzenia swojego biznesu min. przez okres, na który przyznane zostało Tobie dofinansowanie. Przykładowo uzyskałeś dofinansowanie na okres od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. tj. 2 miesiące, bo o tyle wnioskowałeś, to działalność musisz prowadzić do dnia 30 czerwca 2020 r.
Pamiętaj także, że dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Pamiętaj, abyś kwotę dofinansowania spożytkował na wnioskowany cel, gdyż w przypadku kontroli organów administracji, środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni.
Musisz ocenić również, czy nie wystąpią u Ciebie przesłanki do ogłoszenia upadłości.
Dobrą informację dla Ciebie jest to, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.
Poza tym, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości zaszła w okresie tych stanów, a niewypłacalność powstała z powodu Covid-19, termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie wynosił trzy miesiące od dnia odwołania stanu epidemii.
Obecnie jest to 30 dni od powstania stanu niewypłacalności, a przez niewypłacalność rozumie się nie uregulowanie długów (faktur) przez trzy miesiące.
Co dokładnie można zyskać dzięki tej formie pomocy?
Skorzystasz z maksymalnie 3-miesięcznego dofinansowania, które jest progowe i uzależnione od wysokości spadku obrotów:
- przy spadku obrotów co najmniej 30% możesz otrzymać otrzymasz dofinansowanie w wysokości 1300 zł miesięcznie.
- przy spadku obrotów co najmniej 50% możesz otrzymać otrzymasz dofinansowanie w wysokości 1820 zł miesięcznie.
- przy spadku obrotów co najmniej 80% możesz otrzymać otrzymasz dofinansowanie w wysokości 2340 zł miesięcznie.
Jak wygląda proces aplikowania o tę formę pomocy?
Pierwszym krokiem umożliwiającym staranie się o dofinansowanie do części kosztów prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej jest uzyskanie informacji czy spełniasz przesłanki pozytywne jak i negatywne do jego uzyskania.
Kolejnym krokiem jest uzyskanie informacji o dacie naboru ogłaszanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Następnie, w okresie kolejnych 14 dni, masz czas na sporządzenia wniosku i jego złożenie. Pamiętaj, że termin jest ograniczony do 14 dni, a jego uchybienie spowoduje, że stracisz szansę na złożenie wniosku.
We wniosku składasz stosowne oświadczenia m.in. posiadaniu statusu przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników, wystąpieniu i wysokości spadku obrotów, braku zaległości w US i ZUS według stanu do końca trzeciego kwartału 2019 r.; przeznaczeniu dofinansowania; nie otrzymaniu dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych.
Umowę wraz z wypełnionym wnioskiem i dołączonymi do niego załącznikami należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę.
Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek będzie można złożyć do PUP w formie papierowej lub elektronicznej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania, zawierasz umowę, w której ustalony zostanie termin wypłaty dofinansowania. Pamiętaj, że warunkiem wypłacania kolejnych transz dofinansowania jest złożenie przez Ciebie oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
Co zyskasz dzięki naszej pomocy?
Przeanalizujemy Twoją sytuację oraz dostosujemy optymalne dla Ciebie rozwiązania. Pamiętaj, że nawet spełnienie wszystkich przesłanek do uzyskania dofinansowania nie musi oznaczać, że jest to optymalne dla Ciebie rozwiązanie. Pamiętaj również, że są inne rodzaje dofinansowania, a skorzystanie z jednego może wyłączyć możliwość skorzystania z innego, które będzie bardziej optymalnym dla Ciebie. Nie wszystkie rozwiązania, które daje tarcza są najlepsze.
Pomożemy wypełnić Ci wniosek oraz omówimy poszczególne punkty umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwrócimy Tobie uwagę na obowiązki wynikające z umowy, których niedotrzymanie może spowodować konieczność zwrotu dofinansowania.
- Dzięki temu, zaoszczędzisz czas i energię na zapoznawanie się z warunkami umowy, czy przygotowaniem wniosku i załączników.
- W jasny sposób odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania związane z warunkami umowy, procesem uzyskania dofinansowania, konsekwencjami niedotrzymania warunków umowy oraz możliwościami jakie daje prawo w sytuacji zaistnienia tych konsekwencji.
Udzielimy Tobie również wsparcia merytorycznego w przypadku odrzucenia Twojego wniosku lub odmowy udzielenia dofinansowania. W takim przypadku dokonamy indywidualnej oceny treści decyzji i zaproponujemy ewentualne rozwiązania.
Udzielimy Tobie również wsparcia merytorycznego i pomocy w sytuacji zaistnienia konsekwencji prawnych związanych z koniecznością zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z warunkami umowy lub wniosku.
Dajemy możliwość pełnej reprezentacji Twoich interesów w postępowaniu przed Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
Chcesz uzyskać tę formę dofinansowania? Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami żeby odebrać bezpłatną usługę doradczą realizowaną zdalnie - przez telefon bądź Skype. Pamiętej, że jest ona zupełnie niezobowiązująca i całkowicie darmowa - bez żadnych haczyków!