fbpx
AntykryzysowiAntykryzysowiAntykryzysowi
Razem pokonamy kryzys!
Warszawa, Polska
+48 22 299 09 60
(9:00 - 17:00)

Odwołanie od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju

Subwencja z PFR niższa niż wnioskowana – masz prawo się odwołać!
Od dnia 18 maja 2020 r. została udostępniona możliwość składania odwołań od decyzji przyznających subwencje z PFR w ramach Tarczy finansowej. Odwołanie mogą składać przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję, ale jej kwota jest niższa od wnioskowanej.
PFR na skutek odwołania może przyznać wnioskodawcy dodatkową kwotę subwencji. Kwota ta może być w wysokości pełnej różnicy między pierwotnie wnioskowaną kwotą i kwotą przyznaną lub w kwocie niższej niż ponownie wnioskowana.
Odwołanie należy złożyć w tym samym banku, w którym został złożony wniosek o subwencję. Po rozpatrzeniu odwołania, PFR udostępni wnioskodawcy decyzję, w systemie Bankowości Elektronicznej Banku.
Zgodnie z Regulaminem odwołanie możliwe jest maksymalnie do dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy. Każde kolejne odwołanie będzie pozostawione przez PFR bez rozpatrywania. Brak aktywnego działania po stronie wnioskodawcy może zatem skutkować pozbawieniem prawa do uzyskania wyższej kwoty subwencji.
Oznacza to, iż do procedury odwoławczej należy się odpowiednio przygotować. W szczególności wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku. Ponadto to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dopilnowania by dane te zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
Otrzymałeś odmowę z PFR – złóż reklamację!
Otrzymałeś odmowę z PFR – złóż reklamację!
Już 28 maja 2020 r. wejdzie nowy regulamin dotyczący ubiegania się o środki z PFR w ramach Tarczy finansowej. Wprowadza on istotne zmiany dla przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję odmowną.
Do tej pory odwołanie mogli wnieść przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję częściowo pozytywną. Chodzi o firmy, którym zostały przyznane środki z Tarczy finansowej, ale w wysokości niższej niż wnioskowana. Zmieniony regulamin wprowadza nową procedurę reklamacyjną dedykowaną firmom, które nie uzyskały żadnych środków.
Przedsiębiorca składający wniosek o subwencję z PFR musiał spełnić szereg wymogów. Są one jednak często niejasne i przysparzają sporo problemów i niezliczonych pytań. Jednocześnie system weryfikujący poprawność danych podanych we wniosku jest bezwzględny. Wnioski, w których system wykrył choćby jedną niezgodność zostały odrzucane, a przedsiębiorca otrzymywał decyzję odmowną. Problem często leży w interpretacji wymogów i samych systemach bankowych do składania wniosków. Przedsiębiorcy zgłaszają również błędy w systemie ZUS. W szczególności informacje o niezaleganiu z płatnością składek. Wiele jest sytuacji, gdy firma spełnia wszelkie wymogi a zawiódł sam system i ponowne złożenie wniosku dało taki sam wynik.
Od 28 maja 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z postępowania wyjaśniającego. Polega ono na złożeniu do PFR wszelkich dokumentów potwierdzających oświadczenia złożone we wniosku. Dokumenty te winny obrazować rzeczywisty stan przedsiębiorcy. Udokumentowanie winny zostać wszelkie różnice wskazane w treści odmowy pomiędzy danymi z systemów a rzeczywistym stanem faktycznym. Przedsiębiorcy mogą zatem przedstawić wszelkie wypisy z rejestrów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem należności publicznoprawnych.
Dokumenty do PFR należy składać za pośrednictwem banku. Na chwilę obecną brak jest jednak informacji ze strony banków o sposobie przyjmowania wyjaśnień. Banki mają czas do 28 maja, aby przygotować się na przyjmowanie dokumentacji od przedsiębiorców.
Przyjdź do nas! Chętnie przeprowadzimy Cię przez gąszcz niejasnych procedur i przepisów. Przeanalizujemy Twoją decyzję odmowną, wskazując dalsze kroki jakie możesz podjąć w celu uzyskania dofinansowania. Nie musisz szukać odpowiedzi na zastanawiające Cię pytania dotyczące procedury odwoławczej czy wyjaśniającej. Wszystko dokładnie Ci wyjaśnimy i pomożemy w napisaniu odwołania.